لیوان چینی رکورد جهانی روش چرخه 65

روش چرخه پیچیده ترین روش چیدمان در اسپرت استاکینگ است. بازی تیزدست، 12 لیوان استاندارد این ورزش را در اختیار شما قرار می دهد تا با تمرین رکوردهای جدیدی ثبت کنید و مهارت هایی چون هماهنگی چشم و دست، استفاده همزمان از دو نیمکره مغز، سرعت عمل و دقت و تمرکز خود را افزایش دهید.
ارسال نظر تنها برای کاربران امکان پذیر است